OGÓLNE INFORMACJE

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W ROPCZYCACH

Administratorem Danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach, ul. wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce, nr tel.:  17 22 18 416 e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowane przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) został wyznaczony. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres Administratora Danych lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Najważniejsze zasady, jakimi kieruje się Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach przy przetwarzaniu danych osobowych:

Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie, czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach dba o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach realizuje przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach chroni dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach wdrożyło i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

Sposób realizacji praw osób fizycznych wynikających z RODO

 • Osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach (dalej: Przedszkole), może w każdej chwili złożyć wniosek do Przedszkola w celu realizacji przysługujących jej praw wynikających z RODO.
 • Przedszkole rozpatruje wniosek:
 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Przedszkole poinformuje listownie osobę, która złożyła wniosek o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Przedszkole niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Wniosek można złożyć:
 • w formie pisemnej osobiście w Przedszkole,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Przedszkola,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zastosowanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 1. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom dotyczącym korespondencji, tj. wskazanie imienia, nazwiska, rodzaju i szczegółów żądania, adresu do korespondencji, a także inne dane umożliwiające bezsprzeczną identyfikację osoby, która złożyła wniosek, jako osoby, której dane dotyczą.
 1. W przypadku braku możliwości identyfikacji lub zaistnienia wątpliwości, co do tożsamości wnioskodawcy, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, Przedszkole może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnoszącego.
 1. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole żądania.
 1. Przysługuje wnioskodawcy prawo do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole.
 1. Przedszkole udziela odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem wnioskodawcy.
 1. Przedszkole nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 1. Pobranie opłaty jest możliwe jedynie wtedy, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. W takim przypadku na Przedszkolu ciąży obowiązek wykazania tych okoliczności
 1. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba fizyczna (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne), której dane osobowe przetwarza Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Przedszkole zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 • Klient może zgłosić wniosek do Przedszkola w każdej chwili.
 • Przedszkole rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jej imieniu:
 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor Ochrony Danych poinformuje listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 • Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 • Osoba fizyczna może złożyć wniosek w formie pisemnej osobiście w Przedszkolu, bądź za pośrednictwem poczty.
 • Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole żądania osoby fizycznej.
 • Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole.
 • W imieniu Przedszkola Inspektor Ochrony Danych udziela odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.
 • Przedszkole nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 • Pobranie opłaty jest możliwe jedynie wtedy, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. W takim przypadku na Przedszkolu ciąży obowiązek wykazania tych okoliczności
 • Właściwym dla Przedszkola organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

KLAUZULA INFORMACYJNA O STOSOWANIU MONITORINGU

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Ropczycach, której przedstawicielem jest Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach
 • Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracownikom oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
 • Odbiorcami danych będą tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd.
 • Pana/i dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, tj. do 30 dni od momentu rejestracji.
 • Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
 • Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Miejsce monitorowane powinno być wyznaczone tam, gdzie dochodzi do incydentów albo istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zaś niemożliwe jest objęcie takich miejsc innymi formami nadzoru.
 • Okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi maksymalnie do 3 miesięcy, jednak biorąc pod uwagę, że celem wdrażania monitoringu jest przeciwdziałanie szkodom na osobach i mieniu, należy w miarę możliwości przyjmować krótszy czas przechowywania.
 • Administrator uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać

W szczególności powinno się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto osoby, które zostaną upoważnione do dostępu do systemów monitoringu, mają obowiązek zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania tych systemów.

 • Zabronione jest montowanie ukrytych kamer.
 • Brak jest zezwolenia odnośnie nagrywania dźwięku przez monitoring. Takie uprawnienia posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne na podstawie ustaw regulujących ich działalność.

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce