Rekrutacja

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ropczycach (Śródmieście) 

oraz do Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 1 (Granice)

na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy:

26 luty - 8 marca 2024 r.- składanie przez rodziców w formie papierowej Wniosków (dostępne są w przedszkolu, lub na stronie internetowej - w późniejszym czasie)

15 marca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

18-22 marca 2024  r. pisemne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola;

26 marca 20243 r. podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Dodatkowe informacje:

1. Rekrutacja do Przedszkola nr 1 na ul. Wyszyńskiego (Śródmieście), oraz do Oddziału Zamiejscowego Przedszkola nr 1 na ul. Leśnej (Granice) odbywa się oddzielnie.

Należy wybrać i wypełnić odpowiedni Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek do przedszkola w Śródmieściu ul. Wyszyńskiego 18

Wniosek do oddziału zamiejscowego przedszkola na Granicach ul. Leśna 88

2. Do wniosku prosimy o dołączenie dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczy to sytuacji rodzinnej i zawodowej:

                • dokument potwierdzający wielodzietności rodziny może być np. Karta Dużej Rodziny;
                • w przypadku gdy w rodzinie jest niepełnosprawność to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub                                orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
                • dokument potwierdzający samotne rodzicielstwo:
                        - prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica,
                        - dokument potwierdzajacy samotne wychowywaniu dziecka
                • dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.
                • potwierdzenie zatrudnienia rodziców

3. W rekrutacji mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat (ur. 2021, 2020, 2019, 2018) mieszkające na terenie Gminy Ropczyce.

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce